การแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการ Siam Country Club Care & Share Golf Charity 2019


ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานสนามกล์ฟสยามคันทรีคลับทั้ง 3 สนาม ได้นำเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาท จากการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล Siam Country Club Care & ShareGolf Charity 2019 ที่จัดขึ้นทั้ง 3 สนาม และจากท่านนักกอลฟ์ที่ร่วมบริจาค อีกทั้งร่วมประมูลของสุดพิเศษอีกด้วย

การบริจาคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Siam Country Club Care & Share 2019 " ที่ทางพนักงานสยามคันทรีคลับทุกคน ต้องการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมในระแวกชุมชนใกล้เคียงเงินทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชลรี เป็นจำนวนเงิน 138,000 บาท : เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้คนในจังหวัด

-----------------------------------------------
 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับทำก็คือ ปลูกประการัง หาดสอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ร่วมสร้างแนวประการัง อันเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้าตามแนวชายฝั่งทะเลให้มี ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น และคงอยู่ให้ลูกหลานไปเห็นต่อไป  
เงินทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแล ศูนย์เพาะประการังหาดสอ  เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  : เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใชเ้ป็นฐานการสร้างแนวประการัง
 
-----------------------------------------------
 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ เหล่าผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมกันถวายเงินที่ได้จากการบริจาคของผู้บริหาร พนักงานสนามกอล์ฟสยามคันทรี คลับ  และท่านนักกอล์ฟทุกท่าน แด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัด พระบาทน ้าพุ จังหวัดลพบุรี เพื่ออุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ได ้รับผลกระทบ อาทิ ลูกของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตไป เป็นต้น 
 
--------------------------------------------------
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^