โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 ป๋าต๊อบ นั่งนายกฯต่ออีก 4 ปี

โปรหญิง เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58
ป๋าต๊อบ นั่งนายกฯต่ออีก 4 ปี หลังจดทะเบียนชื่อสมาคมฯใหม่
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 16.00  น. ณ สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
วาระที่ 4 แถลงกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
วาระที่ 5 รับรองงบดุลของสมาคม
วาระที่ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
โดยเฉพาะวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา เรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมฯจากสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี เป็นสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เท่ากับว่า เป็นสมาคมฯใหม่ เริ่มดำเนินการใหม่โดยมีวาระให้บริหารงานครั้งละ  4 ปี เท่ากับคุณต๊อบ-ปฎิญญา ควรตระกูล จะได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ต่ออีก 4 ปี
ส่วนเรื่องการเบิกงบประมาณก็สามารถเบิกโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่สำคัญอีกประการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี คือจัดกิจกรรมให้นักกอล์ฟสตรีไทยพัฒนาสู่ระดับโลก โดยการจัดอบรม และแข่งขัน ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 10 รายการ เป็นการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 8 รายการ จากปตท  1 รายการ และบางจาก สนับสนุนอีก 1 รายการ รวมเป็นเงินรางวัล 10.4 ล้านบาท
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี ปี 2559-2562
1 นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล เป็น นายกสมาคม 
2 นายวินัย เอี่ยมโรจน์เมธา เป็น อุปนายก
3 นางน้ำฝน ใจดี เป็น อุปนายก
4 นางสาวรุ่งทิวา ปางจั่น เป็น นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
5 นางสาวอมลกานต์ ผลชีวิน เป็น กรรมการประชาสัมพันธ์
6 นางสาวนรีนุช มีโพธิ์สม เป็น กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
7 นายอลงกรณ์ ไสลเพชร เป็น กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
8 นางสาววิภาวี  พริ้งศุลกะ เป็น กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการ 9 นางสาวชะอร หยวกเดช เป็น กรรมการวินัย
10 นางสาวคุลิกา ศรีสมฤทธิ์ เป็น กรรมการกิจกรรม
11 นางวรัสสุดา พิศุทธ์สินธุ์ เป็น กรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวอุทัยวรรณ เหรียญประเสริฐ เป็น กรรมการกลาง
13 นางศุภลักษณ์ ชื่นชูศิลป์ เป็น กรรมการกลาง
14 นางสาววรจรรย์ เที่ยงธรรม เป็น เหรัญญิก
15 นางสาวนุดีนุช บุณยเกตุ เป็น เลขาธิการ

ตารางการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี ประจำปี 2559
1 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 BANGCHAK OPEN 2016 1,000,000 Panya Indra Golf Club
2 5 - 7 เมษายน 2559 1st SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Rancho Charnvee
3 27 - 29 เมษายน 2559 2nd SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Royal Hills Golf
4 25 - 27 พฤษภาคม 2559 3rd SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Bangkok Golf Club
5 22 - 24 มิถุนายน 2559 4th SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Black Mountain
6 29 - 1 กรกฎาคม 2559 5th SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 KBSC
7 20 - 22 กรกฎาคม 2559 6th SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 TBA
8 3 - 5 สิงหาคม 2559 7th SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Singha Park Khonkaen
9 17 - 19 สิงหาคม 2559 8th SINGHA - SAT  THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2016 Presented by TOYOTA 800,000 Mae Jo Golf Club
10 14 - 16 กันยายน 2559 PTT THAILAND LPGA MASTERS 2016 3,000,000 Panya Indra Golf Club


ษาริณี เล็กสุวรรณ ผู้จัดการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
วันชัย มีชัย ผู้อำนวยการแข่งขัน และษาริณี เล็กสุวรรณ ผู้จัดการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^